VUOKRAUSEHDOT

Konepajan alivuokrauksen yleiset vuokrausehdot 4.3.2024


Vuokranantaja vastaa tilojen ja niiden käytön turvallisuudesta. Vuokralainen vastaa tapahtuman järjestelyistä, tilan valmistelusta, tekniikan käytöstä sekä tilaisuuden jälkeen kalusteiden järjestämisestä alkuasentoon, tilan siivoamisesta ja sinne tuotujen tavaroiden poisviemisestä sovittuna varausaikana. Vuokralainen vastaa itse Konepajalle tuomistaan laitteista ja muusta omaisuudesta.


Vuokralainen sitoutuu noudattamaan Konepajan henkilökunnan ohjeita kiinteistön, sen kalusteiden ja laitteiden käyttöä koskevissa asioissa. Vuokralainen ei saa häiritä kiinteistön muuta toimintaa.


Vuokralainen vastaa kaikista vahingoista, jotka Vuokralainen, sen vastuulla olevat esiintyjät tai yleisöt aiheuttavat tilan kiinteälle tai irtaimelle omaisuudelle. Vuokralainen on velvollinen suojelemaan vuokraamansa tilaa ja kalustoa vahingoilta. Vuokralainen on huomioitava myös lähialueen asutus ja huolehdittava siitä, että kiinteistön lähinaapureille ei aiheudu kohtuutonta haittaa tai meteliä erityisesti yöaikaan. Vuokralaisen on ilmoitettava vuokraajalle tilaisuuden järjestelyistä vastaava vastuuhenkilö.


Vuokralainen sitoutuu maksamaan sopimuksessa sovitun vuokrahinnan viikko (7 päivää) ennen vuokrauksen alkua.


Konepajan hallin kokonaispinta-ala on 336 m2. Tilan sallittu henkilömäärä on 50 henkilöä. Alivuokralaisen käytössä on hallin/ulkotilan lisäksi 1 krs:n wc-tilat (3 kpl).


Ulkoalueen koko on n. 400 m2. Ulkoalueeseen kuuluvat kiinteät kalusteet, joita ei saa siirtää.


Vuokralaisen harkinnassa ja vastuulla on tehdä tarvittavat viranomaisilmoitukset yleisötapahtumista.

Tilaisuuden järjestäjänä Vuokralainen vastaa järjestyksen säilymisestä ja yleisön turvallisuudesta tilaisuuden aikana. Jos tapahtumalla on nähtävissä yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyviä vaikutuksia, kysymys on yleisötilaisuudesta, joka edellyttää kokoontumislain mukaisia ilmoituksia ja erilaisia lupia.

Mikäli tilaisuudessa esitetään tai tallennetaan tekijänoikeussuojattua musiikkia tai esitetään tallenteita, vastaa Vuokralainen tarvittavien lupien hankkimisesta ja Teosto-maksuista.


Vuokralainen ei ole oikeutettu tekemään tiloissa muutostöitä. Tilapäisiä rakenteita on mahdollista rakentaa ja pystyttää Vuokranantajan edustajan luvalla ja valvonnassa. Vuokralainen vastaa tilapäisten rakenteiden ja laitteiden purkamisesta vuokra-ajan puitteissa. Tilapäiset rakenteet eivät saa jättää pysyviä jälkiä tiloihin, esimerkiksi lattioihin tai seiniin. Ylimääräisten opasteiden kiinnittämisestä tilaan on sovittava Vuokranantajan kanssa. Vuokralainen vastaa tilapäisten rakenteiden ja laitteiden käytöstä, turvallisuudesta sekä tarvittavista viranomaisluvista. 


Mikäli Vuokralainen siirtää kalusteita, on kalusteet siirrettävä takaisin vuokra-ajan puitteissa. Vuokralainen vastaa tilaan tuotujen ylimääräisten tavaroiden poisviemisestä sovittuna varausaikana. Vuokranantaja laskuttaa 50 €/tunti palauttamatta jääneiden kalusteiden paikalleen siirtämisestä.


Vuokralainen järjestää tilaisuutensa lipunmyynnin sekä ovimyynnin parhaaksi katsomallaan tavalla. Vuokranantaja ei järjestä lipunmyyntiä eikä välitä lippuja.


Tilan vuokrahintaan kuuluu tilassa olevat tekniset laitteet: xx. Vuokralainen sitoutuu noudattamaan Vuokranantajan ohjeistusta teknisten laitteiden käytöstä. Tilassa ei ole teknistä henkilökuntaa.


Vuokranantaja ei tarjoa tilaisuuksiin ​järjestyksenvalvojia, lipunmyyjiä​, ​lipuntarkastajia, ​kukittajia tai muuta henkilökuntaa​. Tulta, vettä tai muita nesteitä sekä muita teknisiä tehosteita ei saa käyttää ilman Vuokranantajan lupaa.


Vuokralaisella on käytössä tilasta löytyvät vaaterekit. Isomman vaatesäilytyksen järjestämiseksi vuokralaisen tulee vuokrata tilaan erilliseltä toimijalta narikoita ja/tai narikkapalvelua.


Tilan sisäänkäynti on esteetön ja sijaitsee katutasossa. Sisäänkäynnillä ei ole automaattiovia, ovi aukeaa ulospäin. Sisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä on parkkipaikkoja ja tilaa pysähtyä väliaikaisesti lähelle ovea.


Tilan lattia ei ole tasainen, epätasaisuudet on merkitty huomioteipeillä. Tilan yhteydessä ei ole esteetöntä wc:tä. 


Älä tuki pelastusteitä. Vuokralainen tutustuu pelastussuunnitelmaan, joka toimitetaan sopimuksen yhteydessä. Ensiapulaukku sijaitsee xx. Tilassa on palosammutin. Hätäuloskäynnit on merkitty. Hädän hetkellä käytä yleistä hätänumeroa 112. Vuokralainen ei saa päästää ulkopuolisia eikä ovia saa jättää lukitsematta tilasta poistuttaessa.


Tilassa ei ole anniskeluoikeuksia. Vuokralainen ei saa harjoittaa tilassa maksullista anniskelutoimintaa ilman asianmukaista lupaa.

Yksityistilaisuuksiin vuokralainen voi järjestää alkoholitarjoilun. Muiden päihteiden käyttö tilassa on ehdottomasti kielletty.


Vuokralainen voi järjestää yksityis- ja yleisötilaisuuksiin itse ruokatarjoilun. Vuokranantaja on sitoutunut ekologiseen kestävyyteen, minkä takia tilassa saa tarjoilla ainoastaan kasvisruokaa.


Tilaajalla on käytössä langaton vierailijaverkko.


Vuokralainen vastaa talon siisteydestä oman vuokrakautensa aikana. Tila on palautettava siihen kuntoon, kun se oli tilaan tultaessa. Jos tilassa todetaan vuokra-ajan jälkeen normaalista siivoamisesta poikkeavaa, Vuokranantaja laskuttaa likaisen työn lisän alkaen 50 €/h. Alivuokralaisella on käytettävissä Konepajalta löytyvät siivoustarvikkeet. Roskat tulee viedä tilasta pois. Roskaastiat sijaitsevat sisäpihalla. Vuokralainen on velvollinen ilmoittamaan tilojen ja laitteiden rikkoutumisesta tai puutteista.


Vuokranantaja ei vastaa tilaan jätetyistä tavaroista. Mahdollisia löytötavaroita voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta: alli@antifestival.com.


Yleisötapahtuman tiedotuksesta ja markkinoinnista vastaa Vuokralainen itse. Vuokralaisella on käytössään Konepajan julistepohjia, digitaalisia ilmoituspohjia ja tilasta löytyvät julistetelineet. Julisteita ja mainoksia saa kiinnittää Konepajan seiniin ja oviin. Julisteet, mainokset, käsiohjelmat ja muu mahdollinen materiaali on siivottava lähtiessä pois. Tilassa järjestettävät yleisötapahtumat lisätään Konepajan verkkosivujen tapahtumalistaukseen.


Vuokranantajalla on oikeus määritellä millaista käyttöä varten Konepajan tiloja vuokrataan. Mikäli Vuokralaisen tausta tai toiminta ei vastaa Vuokranantajan ANTI - Contemporary Art Festival yhdistyksen arvoja, Vuokranantajalla on oikeus peruuttaa tilavaraus milloin tahansa ennen vuokra-ajan alkua tai keskeyttää tilaisuus ilman korvausvelvollisuutta.


Tilan voi vuokrata vain täysi-ikäiset yksityishenkilöt ja rekisteröidyt yhteisöt. Vuokraushinnasto ja varaustilanne ovat nähtävillä Konepajan nettisivuilla. Vuokrauspyyntö tehdään lomakkeella. Lomakkeella vuokralainen sitoutuu vuokraus- ja peruutusehtoihin, Konepajan arvoihin ja turvallisemman tilan ohjeisiin sekä kiinteistön pelastussuunnitelman noudattamiseen. Tilaa ei saa käyttää muuhun kuin ilmoitettuun tarkoitukseen. Tilasta on poistuttava välittömästi varauksen päätyttyä.


Tupakointi sisätiloissa on ehdottomasti kielletty. Ulkotiloissa tupakointi on sallittu vain merkityllä alueella.


Tilaan saapumisesta ja ovien avaamisesta sovitaan vuokrasopimuksen tekemisen yhteydessä. 


Jos varauksen aikataulu edellyttää Konepajan avaimen käyttöä, avaimen saa erikseen sovittavana ajankohtana. Tilan avainta tai käyttöoikeutta ei saa luovuttaa edelleen muille. Avain luovutetaan Vuokralaiselle henkilöllisyystodistusta vastaan. Avaimen palautus tapahtuu sovitusti. Hävinneestä tai palauttamattomasta avaimesta laskutetaan 100 €.


Avaimen väärinkäytöstä aiheutuvat kustannukset veloitetaan Vuokralaiselta, mukaan lukien hälytyksistä aiheutuneet vartiointiliikkeen kulut. Tilaan ei saa päästää ulkopuolisia henkilöitä, eikä ovia saa jättää auki poistuttaessa.


Sähköisesti tai fyysisesti allekirjoitetun sopimuksen voi purkaa seuraavin ehdoin:

●31 vrk tai aiemmin ennen tilaisuutta 0 % vuokrasta

●30–11 vrk ennen tilaisuutta 50 % vuokrasta

●10 vrk tai myöhemmin 100 % vuokrasta

Vahvistetut varaukset ovat sitovia. Vuokrasopimuksen voi purkaa ainoastaan kirjallisesti.


Jos sattuu tulipalo, vesivahinko tai muu sellainen tapahtuma, joka aiheuttaa sen, että tilat eivät tilaisuuden järjestämisajankohtana ole sellaisessa kunnossa kuin niiden käyttäminen sopimustarkoitukseen edellyttää, jos viranomaiset kieltävät tilojen käytön tai antavat määräyksiä, jotka estävät Vuokranantajan luovuttamasta tiloja Vuokralaisen käyttöön sovitulla tavalla, tai sattuu muu näihin rinnastettava asia, joka estää Vuokranantajan luovuttamasta tiloja Vuokralaisella eikä voi sovittuun vuokraan nähden kohtuullisilla kustannuksilla estettä poistaa, Vuokranantaja vapautuu sopimuksen mukaisista velvoitteistaan, eikä se ole velvollinen korvaamaan vuokralaiselle syntyneitä tai syntyviä kustannuksia, eikä korvaamaan tälle aiheutuvaa vahinkoa tai ansionmenetystä. Vastaanotetut maksut palautetaan tällöin viivytyksettä.


Mikäli Aliuokralaiselle tämän Sopimuksen toteuttaminen vaikeutuu tai osoittautuu mahdottomaksi esimerkiksi sairauden, fyysisen vamman, viranomaisten määräyksen, lakon, yhteiskunnan levottomuuden tai sulkemisen, matkustusrajoitteiden, sota- tai hätätilan, tai minkä tahansa  ennalta arvaamattoman, ylivoimaisen ja hallitsemattoman esteen (force majeure) johdosta, tämä Sopimus on mahdollista purkaa. Mikäli ylivoimainen este estää tilan käytön toteuttamisen tämän Sopimuksen mukaisesti, Alivuokralaisella on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi ilman vuokranmaksuvelvoitetta. Vuokralaiselle ei korvata tästä syntyneitä tai syntyviä kustannuksia. 

Sopijaosapuolten on viivytyksettä ilmoitettava itseään kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä toiselle osapuolelle.